Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Contacte Galeria fotogràfica Videos dron

Georadar

La tècnica del Georadar té multitud d'aplicacions pràctiques en molts camps de recerca (geologia, enginyeria, arquitectura, medi ambient, restauració, excavacions, arqueologia, etc ...).

A continuació citem algunes de les aplicacions:

o Determinació de l'estat de fonamentacions d'estructures, edificis, ponts, ...

o Determinació de l'estat de conservació de façanes d'edificis.

o determinació de diferents litologies del subsòl, profunditat i geometria.

o Localització d'esquerdes, fractures a la roca.

o Determinació de contaminants del subsòl, hidrocarburs, ...

o Localització de serveis i estructures artificials enterrades (conduccions, dipòsits, ...)

o Localització de cavitats en el subsòl.

o ....

El mètode del Georadar o GPR (Ground Probing Radar) produeix perfils continus d'alta resolució similars als produïts per la sísmica de reflexió. Els avantatges principals d'aquesta tècnica són la rapidesa d'adquisició de les dades (cada punt de mesura o traça es pren en pocs segons), la versatilitat en quan a disposició el sistema per la possibilitat d'intercanviar antenes de diferents freqüències i els paràmetres de la ona electromagnètica, i el seu caràcter no destructiu.

El principal desavantatge és l'excessiva dependència de les característiques de el terreny a què s'aplica, a causa de determinades circumstàncies que atenuen la penetració de l'impuls electromagnètic (com l'existència d'elevats continguts d'argila i / o humitat), i per tant, la detectabilitat de les estructures del subsòl. La conductivitat produeix una disminució d'energia de l'impuls, per tant, a major conductivitat, major és l'atenuació que es produeix.

El principi físic del mètode emprat consisteix en el fet que els equips de radar de subsòl radien impulsos curts d'energia electromagnètica de ràdio-freqüència al subsòl mitjançant una antena transmissora. Quan l'ona radiada troba heterogeneïtats en les propietats elèctriques dels materials de el terreny, determinades principalment pel contingut en aigua, minerals dissolts, argiles expansives i minerals pesants, part de l'energia es reflecteix novament cap a la superfície i part es transmet a profunditats majors . L'emissió, transmissió, reflexió i difracció de les ones de radar està definida per les equacions de Maxwell.

El senyal reflectida s'amplifica, transforma a l'espectre d'àudio-freqüència, grava, processa i imprimeix. El registre mostra un perfil continu en el qual s'indica el temps total de viatge d'un senyal a el passar a través del subsòl, reflectir-se en una heterogeneïtat, i tornar a la superfície. Aquest doble viatge (TWT - Two Way Time) es mesura en nanosegons (1 ns = 10-9 segons).

La selecció de la freqüència de les antenes per a un estudi determinat és funció de compromís entre resolució i penetració, de manera que les freqüències elevades són més resolutives a poca profunditat, mentre que les de baixa freqüència són més penetrativas amb menor resolució. Per al present estudi s'han emprat unes antenes de 100 MHz de freqüència central, per obtenir la màxima resolució amb una penetració superior als cinc metres, tenint en compte la naturalesa argilosa de el subsòl.

El senyal digital de les ones de radar s'ha gravat en forma de fitxer binari mitjançant un ordinador portàtil, la qual cosa facilita la seva posterior processament informàtic. Per millorar la representació dels resultats, s'han emprat diferents filtres numèrics i amplificadors del senyal, segons les necessitats de la investigació