Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Contacte Galeria fotogràfica Videos dron

Estudis de Inundabilitat

Les inundacions produïdes per la crescuda sobtada dels rius en períodes de precipitacions intenses, són el perill més freqüent i que més d'anys materials i humans causen. Els estudis d'inundabilitat fan confluir diferents disciplines entre les que es troben la hidrologia superficial i la dinàmica fluvial típicament abordada per geòlegs i biòlegs, l'hidràulica de canals treballada des de l'enginyeria civil, les tècniques geomàtiques de caracterització tridimensional del terreny i els mètodes numèrics per a la resolució iterativa del problema de flux en canals. En aquest sentit, per a la realització d'un estudi d'inundabilitat, i tal i com recomanada l'Agència Catalana de l'Aigua, es duen a terme les següents tasques:
1- Primer de tot és necessari recopilar el màxim d'informació antecedent sobre la zona d'estudi, com dades de registres pluviomètriques, registres de calats assolits en esdeveniments importants, i tot allò que pugui fer referència al comportament hidràulic i hidrològic de la conca.
2- És necessari realitzar algunes visites de camp per realitzar tot tipus d'observacions, des de coeficients de rugositat, geometries i punts crítics a avaluacions de paleoinundacions.
3- Es realitza un model tridimensional del terreny amb una topografia a escala 1:1000 o 1:2000 amb major resolució en les seccions crítiques i totes aquelles que controlin de forma dominant el flux, com viaductes, endegaments, canalitzacions, desviacions, incorporacions, etc...
4- Es realitza un model hidrològic conceptual de la conca, amb les dades recopilades i el model del terreny. S'utilitza el programa HEC-HMS per realitzar un model hidrològic amb el que es transformen les dades pluviomètriques que prèviament s'han tractat estadísticament, en els hidrogrames de cabals associats a diferents períodes de retorn.
5- Es realitza un model hidràulic del riu o rius i canals que intervinguin a l'estudi mitjançant el programa HEC-RAS, amb el que es realitza un model geomètric en base a la caracterització del terreny i de la geometria dels rius i canals amb els que s'imposen les condicions hidràuliques obtingudes del model hidrològic de la conca realitzat amb HEC-HMS. en aquest model hidràulic es caracteritzen els diferents escenaris, l'estat natural, l'estat amb la intervenció antròpica actual, l'escenari amb la nova intervenció a realitzar i l'escenari amb les possibles mesures correctores.
6- Una vegada realitzades aquestes tasques es dur a terme un informe de síntesis amb tota la informació rellevant de l'estudi, les hipòtesis realitzades, les dades utilitzades i els resultats obtinguts, així com les conclusions i la definició de les mesures necessàries per disminuir la perillositat enfront a episodis de desbordament de les lleres.
7- De forma addicional, es pot realitzar un estudi de vulnerabilitat de les estructures i instal·lacions que es poden veure afectades per inundacions. Coneguda la perillositat, resultat de l'estudi d'inundabilitat i caracteritzada per cabals, calats i velocitats del flux, es pot avaluar el risc associat a la inundabilitat, de forma probabilística, com el producte de la perillositat, la vulnerabilitat i l'exposició dels elements susceptibles a ser malmesos per aquest risc.
(RISC=PERILLOSITAT X VULNERABILITAT X EXPOSICIÓ)

Un dels objectius principals dels estudis d'inundabilitat és caracteritzar el comportament hidrològic de la conca amb els hidrogrames corresponents per diferents períodes de retorn, així com el comportament hidràulic de la xarxa de drenatge natural i de les canalitzacions, obtenint els cabals, calats, velocitats del flux i amb especial atenció a les planes d'inundació per als diferents períodes de retorn considerats.
Els rangs dels costos són molt variables en funció de les característiques de cada estudi, on el nombre de rius a modelitzar i l'extensió de la zona d'estudi poden determinar en gran part la magnitud final dels costos.